نام کتاب :
  CAPM/PMP
  Project Management Certification

  نوع فرمت :
  PDF


  نام کتاب :
  Project Management Body Of Knowledge
  PMBOK GUIDE - Fourth Edition

  نوع فرمت :
  PDF


  نام کتاب :
  PMP - Project Management Professional Exam
  STUDY GUIDE - Fifth Edition

  نوع فرمت :
  PDF


  نام کتاب :
  Practical Guide To Project Planning

  نوع فرمت :
  PDF
  محدودیت دانلود :
  ندارد - رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  نام کتاب :
  Practice Standard For
  Earned Value Management

  نوع فرمت :
  PDF
  محدودیت دانلود :
  ندارد - رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  نام کتاب :
  Practice Standard For
  Work Breakdown Structures

  نوع فرمت :
  PDF
  محدودیت دانلود :
  ندارد - رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  نام کتاب :
  Maynard's Industrial Engineering Handbook
  Fifth Edition

  نوع فرمت :
  PDF
  محدودیت دانلود :
  ندارد - رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  نام کتاب :
  Dictionary Of Engineering
  Second Edition

  نوع فرمت :
  PDF
  محدودیت دانلود :
  ندارد - رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  نام کتاب :
  مدیریت طرح های عمرانی

  نوع فرمت :
  PDF
  محدودیت دانلود :
  ندارد - رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  نام کتاب :
  The Failure Of Risk Management

  نوع فرمت :
  PDF
  محدودیت دانلود :
  ندارد - رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
 3 - 2 - 1  

تبریز - خیابان منصور- خیابان مدرس – خیابان روشنایی- جنب موزه عصرآهن- بلوک A4 مسجد کبود طبقه اول واحد 4 – شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه

تلفن:00984136663141موبایل:00989143065129

وب سایت:www.pmtct.irکانال تلگرام:pmtct@

Copyright © 2016 pmtct.ir all rights reserved