خدمات مشاوره

PMTCT

آموزش نرم افزارها و استا‌ندارد مدیریت پروژه

مشاوره برنامه‌ریزی و کنترل پروژه ها با MSP و PRIMAVERA

متره برآورد، تهیه صورت وضعیت،تعدیل و آنالیز بها به همراه نرم افزار تدبیر

مطالعات امکان سنجی پروژه ها و حسابداری پیمانکاران

طراحی سیستم های یکپارچه مدیریت پروژه سازمانی EPM

Top