کارگاه آموزشی نرم افزار MS Project 2010 مقدماتی

کارگاه آموزشی نرم افزار MS Project 2010 پیشرفته

استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

آشنایی با مدیریت ریسک در پروژه ها

کارگاه آموزشی نرم افزار پریماورا 6

مدیریت ارزش کسب شده EVM

دوره جامع تربیت کارشناس کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه اي

ایجاد دفتر مدیریرت پروژه حرفه ای PMO

کارگاه آموزشی نرم افزار Comfar 3

کارگاه تهیه طرح توجیهی و برآورد اقتصادی،

فنی و مالی پروژه ها Feasibility Study

کارگاه تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه ها با نرم افزار COMFAR

کارگاه اصول گزارش نویسی در HSE

کارگاه آشنایی با الزامات HSE پيمانكاران

دوره جامع تربیت کارشناس HSE

دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت

کارگاه کاربردی ARC-GIS (مقدماتی و پیشرفته)

حسابداری پیمانکاران

برنامه ریزی و کنترل پروژه فازساخت -اجرا

کنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه ها DCC

برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز مهندسی پروژه ها

طراحی و پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی

دوره جامع برنامه نویسی صفرتا صد VBA دراکسل

برنامه ریزی و کنترل پروژه فازساخت -اجرا

Top