دوره های داخل کشور
کارگاه MICROSOFT PROJECT ( مقدماتی وپیشرفته) شرکت ملی پالایش نفت تبریز( شش دوره)
آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه تبریز (12 دوره)
کارگاه PRIMAVERA6.V7 شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه تبریز (12 دوره)
دوره جامع تربیت کارشناس کنترل پروژه ( 9 دوره ) - (MSP-PMBOK-PRIMAVERA)
دوره تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه ها با نرم افزار COMFAR
دوره تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه ها با نرم افزار COMFAR دوره تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه ها با نرم افزار COMFAR
دوره تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه ها با نرم افزار COMFAR
دوره های خارج از کشور
کارگاه PRIMAVERA6.V7 شرکت MQS باکو (جمهوری آذربایجان)
دوره جامع متره برآورد ،صورت وضعیت نویسی وتعدیل همراه با نرم افزار تدبیر
دوره جامع متره برآورد ،صورت وضعیت نویسی وتعدیل همراه با نرم افزار تدبیر دوره جامع متره برآورد ،صورت وضعیت نویسی وتعدیل همراه با نرم افزار تدبیر
دوره جامع متره برآورد ،صورت وضعیت نویسی وتعدیل همراه با نرم افزار تدبیر دوره جامع متره برآورد ،صورت وضعیت نویسی وتعدیل همراه با نرم افزار تدبیر
دوره جامع تربیت کارشناس کنترل پروژه (دوره جدید)
دوره جامع تربیت کارشناس کنترل پروژه دوره جامع تربیت کارشناس کنترل پروژه
دوره جامع تربیت کارشناس کنترل پروژه دوره جامع تربیت کارشناس کنترل پروژه
دوره جامع تربیت کارشناس کنترل پروژه دوره جامع تربیت کارشناس کنترل پروژه
دوره جامع تربیت کارشناس کنترل پروژه
دوره آمادگی آزمون بین المللی PMP
دوره آمادگی آزمون بین المللی PMP دوره آمادگی آزمون بین المللی PMP
دوره آمادگی آزمون بین المللی PMP دوره آمادگی آزمون بین المللی PMP
کارگاه MICROSOFT PROJECT مقدماتی وپیشرفته (یک شرکت پیمانکاری)
کارگاه MICROSOFT PROJECT  مقدماتی وپیشرفته (یک شرکت پیمانکاری) کارگاه MICROSOFT PROJECT  مقدماتی وپیشرفته (یک شرکت پیمانکاری)
کارگاه MICROSOFT PROJECT  مقدماتی وپیشرفته (یک شرکت پیمانکاری) کارگاه MICROSOFT PROJECT  مقدماتی وپیشرفته (یک شرکت پیمانکاری)

تبریز - خیابان منصور- خیابان مدرس – خیابان روشنایی- جنب موزه عصرآهن- بلوک A4 مسجد کبود طبقه اول واحد 4 – شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه

تلفن:00984136663141موبایل:00989143065129

وب سایت:www.pmtct.irکانال تلگرام:pmtct@

Copyright © 2016 pmtct.ir all rights reserved