کارگاه MICROSOFT PROJECT ( مقدماتی وپیشرفته) شرکت ملی پالایش نفت تبریز( شش دوره)
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
کارگاه PRIMAVERA6.V7 شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه تبریز (12 دوره)
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
دوره جامع تربیت کارشناس کنترل پروژه ( 18 دوره ) - (MSP-PMBOK-PRIMAVERA)
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
دوره تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه ها با نرم افزار COMFAR
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
کارگاه PRIMAVERA6.V7 شرکت MQS باکو (جمهوری آذربایجان)
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
دوره جامع متره برآورد ،صورت وضعیت نویسی وتعدیل همراه با نرم افزار تدبیر
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
دوره آمادگی آزمون بین المللی PMP
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
کارگاه MICROSOFT PROJECT مقدماتی وپیشرفته (یک شرکت پیمانکاری)
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Our Exceptional Solutions Image
Top